• slider image
:::

106學年度課程計畫暨教科書版本

課程計畫 / 2017-08-30 / 人氣: 631

106學年度課程計畫暨教科書版本請參閱附件檔案

  • 1) 1年級各領域課程教學進度總表.pdf
  • 2) 2年級各領域課程教學進度總表.pdf
  • 3) 3年級各領域課程教學進度總表.pdf
  • 4) 4年級各領域課程教學進度總表.pdf
  • 5) 5年級各領域課程教學進度總表.pdf
  • 6) 6年級各領域課程教學進度總表.pdf
  • 7) 106教科書選用暨自編教材.pdf
  • 8) 106學年課程計畫通過備查文.pdf